โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองและถนนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่จาง จังหวัดลำปาง

โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตารางแสดงข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองและถนน

# รหัส ลำน้ำ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ
1 BLP020502001 แม่น้ำจาง, แม่น้ำวัง หมู่ที่ 2 สบเติ๋น ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ
2 BLP020502002 แม่น้ำจาง, แม่น้ำวัง หมู่ที่ 2 สบเติ๋น ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ
3 BLP020502003 แม่น้ำจาง, แม่น้ำวัง หมู่ที่ 2 สบเติ๋น ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ
4 BLP020206001 แม่น้ำจาง, แม่น้ำวัง หมู่ที่ 9 สบจาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ
5 BLP020206002 แม่น้ำจาง, แม่น้ำวัง หมู่ที่ 9 สบจาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ
6 BLP020306001 ห้วยอ้อ, แม่น้ำจาง หมู่ที่ 6 นาสันติราษฎร์ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ
7 BLP020306002 ห้วยอ้อ, แม่น้ำจาง หมู่ที่ 6 นาสันติราษฎร์ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ
8 BLP020306003 ห้วยอ้อ, แม่น้ำจาง หมู่ที่ 6 นาสันติราษฎร์ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ
9 BLP020302001 ห้วยสีเสียด, แม่น้ำจาง หมู่ที่ 2 นาแช่ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ
10 BLP020303001 ห้วยทราบ, แม่น้ำจาง หมู่ที่ 3 กอรวก ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ
11 BLP020303002 ห้วยทราบ, แม่น้ำจาง หมู่ที่ 3 กอรวก ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ
12 BLP020303003 ห้วยทราบ, แม่น้ำจาง หมู่ที่ 3 กอรวก ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ
13 BLP020303004 ห้วยทราบ, แม่น้ำจาง หมู่ที่ 3 กอรวก ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ
14 BLP020303005 ห้วยทราบ, แม่น้ำจาง หมู่ที่ 3 กอรวก ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ
15 BLP020304001 ห้วยแม่ตีบ, น้ำงาว/แม่น้ำยม หมู่ที่ 4 ทาน ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ
16 BLP020304002 ห้วยแม่ตีบ, น้ำงาว/แม่น้ำยม หมู่ที่ 4 ทาน ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ
17 BLP020304003 ห้วยแม่ตีบ, น้ำงาว/แม่น้ำยม หมู่ที่ 4 ทาน ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ
18 BLP020307001 ห้วยดงไหล, แม่น้ำจาง หมู่ที่ 7 จางเหนือพัฒนา ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ
19 BLP100203001 ห้วยแม่ทะ, แม่น้ำจาง หมู่ที่ 3 อ้วน ต.นาครัว อ.แม่ทะ
20 BLP100309001 ห้วยแม่ทะ, แม่น้ำจาง หมู่ที่ 9 นาคตพัฒนา ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ
21 BLP100303001 ห้วยแม่ทะ, แม่น้ำจาง หมู่ที่ 3 นาคต ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ
22 BLP100101001 ห้วยแม่ทะ, แม่น้ำจาง หมู่ที่ 1 แม่ทะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ
23 BLP100102001 ห้วยแม่ทะ/เหมืองหลวง, แม่น้ำจาง หมู่ที่ 2 ท่าแหน ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ
24 BLP100102002 ห้วยแม่ทะ, แม่น้ำจาง หมู่ที่ 2 ท่าแหน ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ
25 BLP100105001 ห้วยแม่พวก, แม่น้ำจาง หมู่ที่ 5 จว๊าก ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ
26 BLP100406001 ห้วยแม่อิบ, แม่น้ำจาง หมู่ที่ 6 ทุ่ง ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ
27 BLP100707001 ห้วยแม่สะเปา, แม่น้ำจาง หมู่ที่ 7 ดอนไฟ ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ
28 BLP100703001 ห้วยแม่สะเปา, แม่น้ำจาง หมู่ที่ 3 ทุ่งกวางทอง ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ
29 BLP100703002 ห้วยแม่เอียก, ห้วยแม่สะเปา/แม่น้ำจาง หมู่ที่ 3 ทุ่งกวางทอง ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ
30 BLP100505001 ห้วยแม่กอง, ห้วยแม่วะ/แม่น้ำจาง หมู่ที่ 5 บอมสามัคคี ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ
31 BLP100505002 ห้วยหนองป่าเปี้ย, ห้วยแม่วะ/แม่น้ำจาง หมู่ที่ 5 บอมสามัคคี ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ
32 BLP100506001 ห้วยแม่บอม, ห้วยแม่วะ/แม่น้ำจาง หมู่ที่ 6 บอมพัฒนา ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ
33 BLP100506002 ห้วยแม่บอม, ห้วยแม่วะ/แม่น้ำจาง หมู่ที่ 6 บอมพัฒนา ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ
34 BLP100506003 ห้วยแม่บอม, ห้วยแม่วะ/แม่น้ำจาง หมู่ที่ 6 บอมพัฒนา ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ
35 BLP100501001 ห้วยแม่บอม, ห้วยแม่วะ/แม่น้ำจาง หมู่ที่ 1 บอม ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ
36 BLP100501002 ห้วยแม่บอม, ห้วยแม่วะ/แม่น้ำจาง หมู่ที่ 1 บอม ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ
37 BLP100501003 ห้วยแม่บอม, ห้วยแม่วะ/แม่น้ำจาง หมู่ที่ 1 บอม ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ
38 BLP100501004 ห้วยแม่บอม, ห้วยแม่วะ/แม่น้ำจาง หมู่ที่ 1 บอม ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ
39 BLP100501005 ห้วยแม่บอม, ห้วยแม่วะ/แม่น้ำจาง หมู่ที่ 1 บอม ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ
40 BLP100808001 ห้วยผาแมวปงมานะ, แม่น้ำจาง หมู่ที่ 8 ผาแมว ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ
41 BLP100804001 ห้วยแม่ฝาง, ห้วยแม่มาน/แม่น้ำจาง หมู่ที่ 4 ห้วยมะเกลือ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ
42 BLP100807001 ห้วยกูด, ห้วยแม่มาน/แม่น้ำจาง หมู่ที่ 7 นายาบ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ