แผนที่แสดงตำแหน่งการกีดขวางทางน้ำจำแนกตามระดับความเสี่ยง พื้นที่ลุ่มน้ำแม่จาง จังหวัดลำปาง

ตารางแสดงจำนวนจุดกีดขวางทางน้ำ จำแนกตามระดับความเสี่ยงจากการกีดขวางทางน้ำ
อำเภอ ระดับการกีดขวางน้อย amp ระดับการกีดขวางปานกลาง ระดับการกีดขวางมาก
-- 13 รวมอำเภอทั้งหมด 24 5
เมืองลำปาง 0 อำเภอ 0 0
เกาะคา 0 อำเภอ 0 0
แม่ทะ 4 อำเภอ 15 5
แม่เมาะ 9 อำเภอ 9 0