หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :BLP100406001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ทุ่ง ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ