หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :BLP020306002

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 นาสันติราษฎร์ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ