หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :BLP100101001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 แม่ทะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ